supreme Court of oromia | positions

Full Time
  • Full Time
  • Anywhere

New Vacancy Supreme Court of oromia

http://T.me/Ethio_jobsvacancy2

BEEKSISA QACARRII ABUKAATTOO ITTISAA MANA MURTII AANAA

Manni Murtii Waliigala Oromiyaa gita hojii banaa Abukaattoo Ittisaa Mana Murtii Aanaa qabu irratti namoota gahumsa naamusa ol’aanaa,kaka’umsa hojii fi miira tajaajiltummaa gaarii qabanii fi ulaagaa barbaadamu guutan Mana murtii keessaa fi alaa dorgomsiisuun muudee hojjechiisuu barbaada.

Kanaaf,namootni ulaagaa ka umsaaf barbaachisu guuttanii fi hojjichaafis ta’ee Aanaa itti ramadamtan kamittuu hojjechuudhaaf fedhii qabdan galmaa uu dandeessu

Waamama gita hojii: Abukaattoo Ittisaa Mana Murtii Aanaa I

Bakki Hojii: Manneen Murtii Aanaalee Oromiyaa

Baay’ina Barbaadamu: Nama 76 torbaatamii jaha)

Ulaagaa Ka’umsaaf Guutamuu qaban;

Sadarkaa Barnootaa: Barnoota seeraa Digirii jalqabaa mana barnoota ol’aanaa beekamtii qabu irraa kan qabuu fi bakka barbaachisutti bu’aa “exit exam”n kan deegerame.

Muuxannoo: Waggaa 0

Afaan hojii naannichaa, Afaan Oromoo dhagahuu, dubbachuu, barreessuu fi dubbisuu kan danda’u.

Miseensa Dhaaba Siyaasaa kamiiyyuu kan hin taane; Heera Federaalaa fi kan Naannoo Oromiyaaf amanamaa kan ta’e; Kaayyoo,Ergamaa fi Mul ata Mana Murti galmaan gahuuf fedhii kutannoo fi dandeettii guutuu kan qabu:

Naamusaa fi gahumsa fakkeenyummaa qabu qabaachuun kan beekamu,

Yakkaan kan hin himatamne ykn himatamus balleessaadha kan hin jedhamne,

ykn adabamee kan mogaafame ta’uu qaba; Dhibee sammuu kan hin qabne,

Dhibee fayyaa itti gaafatamummaa hojii isaa sirnaan bahachuu hin dandeessifne kan hin qabne;

Araada addaa addaa irraa bilisa kan ta’e:

Umuriin waggaa 22 gadi kan hintaane;

Abukaattoo Ittisaa ta’ee aanaalee oromiyaa itti ramadame kamittuu deemee hojjechuuf fedhii guutuu kan qabu; Abukattoo ittisaa ta’ee muudamee yoo xiqqaate waggaa lama(2) tajaajiluuf dirqama kan seenu.

Mindaa:-Mindaa fi faayidaan akkaataa iskeelii miindaa fi faayidaa Abukaattoo Ittisaa MMA sadarkaa Iffaa tiif kaffalamuun ta’a;

Galmaa’uuf kan barbaachisan

Iyyataa fi CV gabaabaa,Raga barnootaa sartifikeetii Digirii,tiraaniskiriiptii fi ulaagaa gaafatame ittiin mirkaneeffachuuf kan dhiyaate hundinuu orijinaala ilaalamee deebi’u fi kooppii hin deebine

Bakka/karaa galmee

Mana murtii ol’aanaa Godina irraa dorgomuutti qaamaan deemuun uunka dhimma kanaaf qophaa’e guutuun ykn uunka dhimma kanaaf qophaa’e guutanii mallatteessuun sanada ragummaaf dhiyaatu waliin iskaan godhanii mala TQO keessaa kan mijateen fayyadamuun MMO silaa itti galmaa’ani’ti erguun galmaa’uun ni danda’ama.

Yeroo galmee

Muddee 26/2015 hanga Amajjii 4/2015 Sa’atii hojii mootummaatti ni danda’ama.

Odeeffannoo dabalataaf lakk/bilbilaa +251111234435 irratti bilbiluun argachuun ni danda’ama.

N.B for more newest and updates job vacancy announcements join our Telegram

http://T.me/Ethio_jobsvacancy2

error

Follow us:)

error: Content is protected !!